Statut Stowarzyszenia

STATUT

PILSKIEGO STOWARZYSZENIA

HISTORYCZNO - MILITARNEGO

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Pilskie Stowarzyszenie Historyczno - Militarne, i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piła.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych krajów.

§ 3.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaku, odznaki, godła oraz może wydawać swoim członkom legitymacje. Ich wzory oraz zasady używania określa uchwałą Zarząd.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji.

2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust. 1, oraz o wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6.

Stowarzyszenie nie może tworzyć terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 7.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1.  pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziejów oręża polskiego oraz historii techniki wojskowej;
 2.  ochrona, zachowanie, zagospodarowanie i utrzymanie w należytym stanie zabytków techniki wojskowej oraz obiektów architektury obronnej;
 3.  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4.  popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa;
 5.  zrzeszanie kolekcjonerów broni palnej;
 6.  kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa narodowego;
 7.  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 8.  działalność na rzecz weteranów;
 9.  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10.  działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa, turystyczna, rekreacyjna i wydawnicza;
 11.  działalność na rzecz obronności państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 12.  rozwijanie turystyki i krajoznawstwa.

§ 9.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 1.  inspirowanie i organizowanie badań historycznych oraz upowszechnianie ich wyników;
 2.  upowszechnianie wiedzy na temat techniki wojskowej oraz historii obiektów architektury obronnej;
 3.  podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania, zagospodarowania i utrzymania w należytym stanie zabytków techniki wojskowej oraz obiektów architektury, w tym w szczególności obiektów architektury obronnej;
 4.  działania edukacyjne i kulturalne, uświadamiające społeczeństwu znaczenie dziedzictwa techniki wojskowej oraz architektury militarnej jako ważnego świadectwa historii;
 5.  otaczanie bezpośrednią opieką obiektów architektury obronnej oraz podejmowanie prac konserwatorskich pod nadzorem właściwych organów;
 6.  czynny udział w ochronie, ukompletowaniu i konserwacji zabytków techniki wojskowej;
 7.  organizowanie warsztatów, szkoleń propagujących wiedzę z zakresu historii wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem techniki wojskowej;
 8.  organizowanie konkursów, zawodów strzeleckich, odczytów, pokazów statycznych i dynamicznych, wystaw, zlotów , posiedzeń, seminariów, konferencji naukowych, zjazdów, imprez integracyjnych, rajdów pieszych, wycieczek oraz inscenizacji plenerowych;
 9.  prowadzenie monitoringu stanu zachowania i zagospodarowania obiektów architektury obronnej;
 10.  informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów architektury obronnej oraz o podjętych strategiach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia;
 11.  wytwarzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z zabytkami techniki wojskowej i obiektami architektury obronnej;
 12.  współpraca z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami w zakresie ochrony zabytków;
 13.  współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą;
 14.  pozyskiwanie i gromadzenie środków na rewitalizację zabytków techniki wojskowej, zabytkowych obiektów architektury obronnej, i działalność statutową Stowarzyszenia;
 15.  prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 16.  prowadzenie działalności muzealnej;
 17.  nagradzanie, wyróżnianie oraz występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród za opiekę nad zabytkami;
 18.  udział w obchodach i uroczystościach narodowych;
 19.  współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
 20.  prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego;
 21.  rozwijanie wolontariatu – organizację szkoleń, warsztatów i spotkań dla wolontariuszy;
 22.  przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.

2. Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

§ 10.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, tj. na realizację celów pożytku publicznego.

3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.

4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.

5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§ 12.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.

2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2.  posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię;
 3.  złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Zarząd;
 4.  przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.

2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:

 1.  regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie;
 2.  udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3.  złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.

2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w § 13 ust. 1.

3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która spełnia kryteria, o których mowa w § 13 ust. 1.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za zgodą kandydata, na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1.  udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym;
 2.  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia;
 3.  korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 4.  udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5.  zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

2. Uprawnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 2 nie przysługują małoletnim w wieku poniżej 16 lat.

§ 17.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1.  udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2.  podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków;
 3.  przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 4.  regularnego płacenia składek członkowskich;
 5.  uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 18.

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w § 16 pkt 3 – 5.

§ 19.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 20.

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 21.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1.  pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi;
 2.  śmierci członka Stowarzyszenia;
 3.  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 4.  utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku;
 5.  naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia;
 6.  uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 7.  zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy;
 8.  nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 9.  naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia;
 10.  działania na szkodę Stowarzyszenia;
 11.  niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu stwierdza w uchwale Zarząd.

§ 22.

1. Od uchwały Zarządu stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu uchwały o pozbawieniu członkostwa.

3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 23.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24.

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym – w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. Członkowie organów Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25.

Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes lub wskazany przez niego Członek Zarządu.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym – z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.

4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

 1.   z własnej inicjatywy;
 2.  na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3.  na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 3;
 4.  na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi pisemnie.

§ 29.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1.  uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji;
 2.  uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3.  wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
 4.  wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 5.  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6.  zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
 7.  uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne;
 8.  uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 9.  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 10.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy;
 11.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 12.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 13.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 30.

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z czterech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes, którego wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

3. Spośród swoich członków Zarząd wybiera w drodze uchwały Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4. Zarząd może dokooptować do swojego składu na wakujące miejsce jednego nowego członka. W przypadku, gdy w trakcie kadencji liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Kadencja tak wybranych członków Zarządu trwa do końca kadencji pierwotnie wybranego Zarządu.

§ 31.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§ 32.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 2.  prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;
 3.  realizacja celów Stowarzyszenia;
 4.  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 5.  sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 6.  sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia;
 7.  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 8.  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 9.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 10.  organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 11.  przyjmowanie i wykluczanie członków;
 12.  ustalanie wzorów pieczęci, znaku, odznaki, godła i legitymacji;
 13.  uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 33.

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§ 34.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

 1. tworzyć biura;
 2. zatrudniać pracowników;
 3.  angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§ 35.

1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie Prezesa z drugim członkiem Zarządu.

2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych wymagane jest działanie jednego członka Zarządu samodzielnie.

3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 36.

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji lub odwołania.

2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi.

3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy § 21.

4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§ 37.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1.  nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2.  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu na wakujące miejsce jednego nowego członka. W przypadku, gdy w trakcie kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie do jednego, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Kadencja tak wybranych członków Komisji Rewizyjnej trwa do końca kadencji pierwotnie wybranej Komisji Rewizyjnej.

§ 38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
 2.  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3.  prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 4.  składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium;
 5.  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 6.  wybór Przewodniczącego spośród członków Komisji Rewizyjnej.

§ 39.

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 36.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 40.

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

 1.  składek członkowskich;
 2.  darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej;
 3.  dochodów z nieruchomości i ruchomości;
 4.  dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów;
 5.  ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych;
 6.  dochodów z imprez, konkursów, licytacji;
 7.  nawiązek przyznawanych przez właściwy organ;
 8.  dochodów z kapitału;
 9.  dochodów z działalności gospodarczej;
 10.  środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§ 41.

1. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane:

 1. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia;
 2.  w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 42.

Stowarzyszenie nie może:

 1.  udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”;
 2.  przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3.  wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4.  nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 43.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:

 1.  sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet;
 2.  pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach;
 3.  działalności agencji reklamowych;
 4.  pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 5.  pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 6.  wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 7.  wydawania książek;
 8.  pozostałej usługowej działalności gastronomicznej;
 9.  działalności organizatorów turystyki;
 10.  działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 11.  działalności w zakresie informacji turystycznej;
 12.  badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 13.  pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 14.  pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników;
 15.  działalności fotograficznej;
 16.  działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 17.  działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 18.  pozostałych badań i analiz technicznych;
 19.  pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 20.  działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
 21.  wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
 22.  działalności związanej z projekcją filmów.

 

§ 44.

W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1.  odpłatną działalność pożytku publicznego:
  1.  47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  2.  55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  3.  58.11.Z – Wydawanie książek,
  4.  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  5.  77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  6.  85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  7.  85.59.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  8.  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  9.  91.02.Z – Działalność muzeów,
  10.  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  11.  96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 2.  nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
  1.  72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  2.  72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  3.  79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
  4.  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  5.  90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
  6.  91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
  7.  94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,
  8.  94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powoła likwidatora, określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.