PILSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-MILITARNE - dokument identyfikacyjny

 Dokumentem potwierdzającym członkostwo w STOWARZYSZENIU jest legitymacja zgodna ze wzorem:

lub jej postać przystosowana do prezentacji na ekranie telefonu komórkowego:

Każda legitymacja jest IMIENNA - wystawiona dla konkretnej osoby i zawiera następujące dane:

1. Imię i Nazwisko

2. Datę urodzenia

3. Zdjęcie

4. Unikalny numer legitymacji

5. Kod QR

Ważna legitymacja poświadcza przynależność do Stowarzyszenia. Legitymacja jest ważna od momentu wystawienia aż do unieważnienia. Druk legitymacji NIE ZAWIERA daty ważności.

Potwierdzenie ważności legitymacji odbywa się na drodze elektronicznej przy pomocy :
1. Kodu QR - wykorzystując dowolny czytnik kodów z dostępem do internetu ( np. smartfon ) - po odczycie kodu następuje przekierowanie do strony zawierającej informację o ważności sprawdzanej legitymacji

lub

2. Numeru legitymacji - wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do sieci Internet, wpisując ręcznie numer i sprawdzając ważność przy pomocy strony internetowej Stowarzyszenia.

UWAGA! Poza informacją o ważności należy zweryfikować początkowe litery imienia i nazwiska posiadacza podane przez system.

Nr legitymacji