PILSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-MILITARNE

CELE STOWARZYSZENIA:

 • Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziejów oręża polskiego oraz historii techniki wojskowej;
 • Ochrona, zachowanie, zagospodarowanie i utrzymanie w należytym stanie zabytków techniki wojskowej oraz obiektów architektury obronnej;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa;
 • Zrzeszanie kolekcjonerów broni palnej;
 • Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa narodowego;
 • Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • Działalność na rzecz weteranów;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa, turystyczna, rekreacyjna i wydawnicza;
 • Działalność na rzecz obronności państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Edukacyjnej Kulturalnej Sportowej Turystycznej Rekreacyjnej Wydawniczej.
Działalność prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego

ZARZĄD:
Przemysław Olszyński - PREZES
Seweryn Talaśka - WICEPREZES
Marcin Domeracki - SKARBNIK
Andrzej Jarocki - SEKRETARZ

 

Siedziba:
Piła, ul. Chojnicka 1/6

 

Adres do korespondencji:


Pilskie Stowarzyszenie Historyczno-Militarne ul. Chojnicka 1/6 64-920 PIŁA

 

 Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000304110

 

Rachunek bankowy:
BS Oddział Piła ul. Roosevelta 40


76 8951 0009 4201 1804 2000 0010

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

PILSKIE MUZEUM WOJSKOWE (w organizacji)

 

Pilskie Muzeum Wojskowe działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz postanowieniach Regulaminu Pilskiego Muzeum Wojskowego.
1. Muzeum utworzone zostało przez Stowarzyszenie Przedmoście Piła, zwane dalej "Stowarzyszeniem", z siedzibą w Pile, adres: 64-920 Piła, ul. Chojnicka 1/6, działające od 17.04.2008 r., wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304110, NIP 7642593809.
2. Muzeum jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Siedziba Muzeum znajduje się w mieście Piła, natomiast ekspozycja stała Muzeum tworzona jest na części działki nr 112 oraz 87 w obrębie 35 Piła Leszków oraz na działce nr 161 przy ul. Koszalińskiej w Pile, a terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

WŁADZE MUZEUM
Przemysław Olszyński - dyrektor
Andrzej Jarocki - wicedyrektor
Monika Stasińska - inwentaryzator

CELE I ZADANIA MUZEUM

1. Podstawowym celem Muzeum jest prowadzenie działalności o której mowa w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności gromadzenie, opracowywanie i konserwacja zbiorów dotyczących historii wojskowości, fortyfikacji, techniki wojskowej oraz historii militarnej Piły (do 1945 roku Schneidemuhl) i okolic, ich upowszechnienie i popularyzacja, prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i żołnierskich a także wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku do tradycji narodowych
2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres XX wieku